Umíme Vám pomoci

V případě těžké nemoci a kteréhokoliv jejího stadia pomáhá paliativní tým pacientovi a jeho rodině, aby mohli být těmi, kým jsou. První otázka paliativního specialisty často zní: Co je pro Vás důležité, na čem ve Vašem životě záleží? Každý člověk má totiž jinou odpověď na otázku, co pro něj znamená kvalita života. Pokud budou Vaši lékaři rozumět, jak chcete svůj život prožívat, mohou s Vámi spolupracovat na sladění těchto cílů s možnostmi Vašeho ošetření. Pomohou Vám vybrat vhodné léčebné postupy, budou moci doporučit vhodnou kombinaci a dávku léků proti bolesti a dalším projevům nemoci. Napomohou při hledání způsobu léčby, který Vám umožní pobývat v domácím prostředí i se závažným onemocněním. V případě Vašeho zájmu Vám pomohou plánovat péči pro situaci, kdy byste nemohli sami o léčbě spolurozhodovat (např. z důvodu kritického stavu a poruchy vědomí), vytvořením dokumentu "Dříve vyslovená přání".

Chcete se zeptat na něco dalšího? Napište nám na e-mail paliativni.pece@vfn.cz.

Co je paliativní péče?

Paliativní péče je specializovaná multidisciplinární zdravotnická péče o osoby se závažným onemocněním, jež se zaměřuje na poskytnutí úlevy od symptomů a stresu, které závažná onemocnění provázejí. Cílem je zlepšit kvalitu života pacienta i jeho rodiny.

Paliativní péče poskytuje podporu, kterou člověk se závažným onemocněním potřebuje. Věnuje se projevům onemocnění, nejen léčbě nemocného orgánu. Pomáhá vyrovnat se s novou životní situací, podporuje pečující a blízké osoby. Ulehčuje orientaci v možnostech podpory systému sociálního i zdravotního. Napomáhá nalézt a formulovat hodnoty a preference každého jednotlivce tak, aby léčba byla v souladu s jeho zájmy.

Paliativní péče je určena všem pacientům bez ohledu na jejich věk nebo fázi závažného onemocnění. Pacienti se závažným onemocněním mají prospěch z paliativního přístupu v kterékoliv fázi onemocnění. Řada studií prokázala, že časná integrace paliativního přístupu do léčby pacienta přináší zlepšení kontroly symptomů, kvality života a spokojenosti pacientů.

Hlavním nástrojem paliativní péče je lidský kontakt v rámci respektující komunikace. Členové týmu reagují na potřeby jedinců i jejich blízkých, které mohou být lékařské, psychologické, sociální i spirituální podstaty. V tomto různorodém poli lze zajistit potřebnou pomoc či poskytnout prvotní informaci. Odpovědět, jak informovat děti o nemoci jednoho z rodičů, pomoci nastavit sociální podporu v tíživé finanční situaci, pomoci zkontaktovat potřebné zařízení, provést spirituálními otázkami a další potřebné ve směru udržení či zvýšení kvality současného života celé rodiny.

Paliativní péče ve VFN

Odborné reference

"Paliativní péči je třeba rozvíjet všude tam, kde se nacházejí pacienti, kteří tuto péči potřebují. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je bezpochyby jedním z těchto míst. Denně jsou zde přijímáni pacienti s život ohrožujícími komplikacemi závažných chronických onemocnění. Denně zde lékaři společně s pacienty diskutují, jaké jsou dosažitelné cíle péče a jaký při přiměřený rozsah diagnostiky a léčby. Denně zde také pacienti umírají. Základní témata a výzvy paliativní péče jsou tak v každodenním provozu fakultní nemocnice silně přítomné. A přesto zůstávají nejednou ze strany zdravotníků nerozpoznány a neřešeny. Nemocniční program paliativní péče je snahou potřeby paliativní péče systematicky reflektovat a nastavit systém podpory pro pacienty i jejich blízké, ale také pro lékaře, kteří o ně pečují. Centrum podpůrné a paliativní péče ve VFN je inovativní projekt, který se snaží na výše uvedené výzvy reagovat. Dvouletá zkušenost činnosti Centra ukazuje, že tento model významně zlepšuje kvalitu péče a kvalitu života pacientů i ve velmi komplikovaných situacích a stavech. Centrum podpůrné a paliativní péče se tak v krátkém čase stalo centrem excelence, které svou klinickou, edukační a výzkumnou aktivitou hraje klíčovou roli v rozvoji nemocniční paliativní péče v ČR."
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP
"Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha je významným krokem nejen k rozšíření a prohloubení péče o pacienty, ale i ke změně kultury českého zdravotního prostředí vůbec. A to ze tří důvodů:  
  1. Paliativní péče je jedinečnou připomínkou ostatní medicíně, že člověk není jen a pouze biologická entita, ale že má i další roviny – sociální, psychologickou, spirituální – a že také tyto aspekty hrají v péči o pacienta stejně významnou roli jako biologie. Tím paliativní péče přináší komplexnější obraz člověka, než jsme byli v dosavadní biomedicíně zvyklí. Tato komplexita pak umožňuje nacházet mnohem osobnější řešení pacientovy situace. To je první významný přínos Centra podpůrné a paliativní péče VFN Praha. 
  2. Tím druhým významným bodem je přijetí umírání a smrti jako přirozené součásti lidského života a tedy i medicíny. Umírání a smrt se v těchto (staro)nových souvislostech stává něčím, o co lze pečovat a starat se, aby obojí probíhalo dobře, nebo i lépe. Péče o dobrou smrt je starou tradicí evropské medicíny. Jen se na ni v posledních desetiletích poněkud pozapomnělo. Tedy starostí medicíny je nejen návrat zdraví nebo kultivovaný život s nemocí, ale i péče o dobrou smrt. Jinými slovy: umřít není prohra a umřít dobře je úspěch. 
  3. Péče o trpícího člověka je pak výrazem hluboce lidské sounáležitosti a tím vrací biomedicíně její humanitní rozměr a tím dává medicíně rozpomenout se na její nevznešenější poslání a tradice."
MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
"Centrum paliativní a podpůrné péče v naší nemocnici považuji za vizionářský projekt. Zabývá se agendou, která je mimořádně potřebná, a to způsobem, který není zatím v našich zemích rozšířen. O léčebnách dlouhodobě nemocných i hospicech toho víme dost, ale akutní paliativní péče přímo ve velké nemocnici je novinkou. Je to běh na dlouhou trať, protože tento typ péče znamená změnu paradigmatu uvažování o pozici paliativní péče. Naučit zdravotníky chápat, že nejde o terminální péči, ale o akutní intervenci, která zkvalitňuje život a někdy ho i prodlužuje, bude ještě chvilku trvat. Nepochybuji ale o tom, že se to našim lidem podaří!"
Doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
ředitel onkologického centra VFN
"Dnes za mnou dorazil do ordinace pacient s dotazem na sepsání dříve vysloveného přání. Dotaz mě nezaskočil, protože o problematice povědomí mám, ale bylo to poprvé, co se mě na to někdo přímo zeptal. Přiznám se, že bych tápal, než bych zjistil, co si mám nastudovat, provedl to a probral to všechno s pacientem, navíc bych si ani pak nebyl jistý, jestli jsem to všechno provedl správně. Vzpomněl jsem si ale na seminář o činnosti paliativního týmu ve VFN, kterého jsem se účastnil a vyhledal jsem kontakt na pracovníky. Pan doktor Ondřej Kopecký se velmi ochotně problematiky ujal a ještě ten den se s pacientem sešel a domluvili si další postup. Myslím si, že je velkým přínosem pro pacienty i pro nás, jako lékaře a personál (samozřejmě nemůžu mluvit za všechny), že se v naší nemocnici věnuje této delikátní problematice někdo erudovaný. Podle mého názoru to pomáhá šetřit čas pacientům i personálu a zřízení paliativního týmu hodnotím velmi pozitivně."
lékař VFN
"Recentně jsem jako praktický lékař přebíral do péče nemocného mladého muže s infaustní prognózou při diseminovaném nádorovém onemocnění. Pacient byl hospitalizován na chirurgii a byl k němu a rodině povolán konziliárně dr. Kopecký z Centra podpůrné a paliativní péče. Jako praktický lékař opakovaně čelím situacím, kdy po dimisi přichází pacient se zprávou, v jejímž závěru se skví informace, že byl plně informován o svém zdravotním stavu, a tento se mne ptá, co mu tedy je a co to pro něho znamená. Proto chci mimořádně vyzdvihnout práci dr. Kopeckého a Centra. Dosud jsem nečetl tak pečlivou a komprehenzivní zprávu. Vše v ní uvedené jsem záhy ověřil při osobním kontaktu s rodinou a pacientem. Bylo pro mne výrazně snazší navázat kontakt s nemocným i pečujícími, kteří věděli, o co jde, neodcházeli ze zdravotnického zařízení zklamaní či frustrovaní z přístupu zdravotníků a jsou připraveni na další průběh onemocnění. Dále chci poděkovat za proaktivní přístup i v komunikaci se mnou a hospicem domácí péče, se kterým v péči spolupracujeme. Nepřeji nikomu, aby potřeboval paliativní péči. Pokud však taková situace v životě nastane, pak přeji každému, aby mohl poznat služby Centra podpůrné a paliativní péče při KAR VFN. "
praktický lékař, Volyně