O nás

• Učíme experty nejnovější světové přístupy v paliativní péči

• Pomáháme vytvářet paliativní týmy v dalších nemocnicích

• Snažíme se, aby paliativní péče byla reálně dostupná

• Našimi partnery ve vytváření lepší a dostupnější péče jsou například ČSPM, MZ a 1. LF UK

• Staráme se o vydávání časopisu Paliativní medicína

Obecné informace

Název účetní jednotky: Centrum pro rozvoj paliativní péče, z.ú.

Sídlo: Trojická 1910/7, Praha 2, 128 00

IČO: 07324901

Právní forma: zapsaný ústav

Spisová značka: 720 U vedená u Městského soudu v Praze

Centrum pro rozvoj paliativní péče, z.ú bylo založeno v roce 2018 za účelem podpory a poskytování odborných služeb zacílených na rozvoj paliativní péče v České republice, podporu rozvoje Centra podpůrné a paliativní péče VFN Praha a edukační aktivity v odborném i laickém prostředí.

 

Struktura organizace: 

Nejvyšším orgánem CRP, z.ú. je Správní rada, složená z minimálně 3 členů s pětiletým funkčním obdobím. Správní rada mimo jiné volí a odvolává Ředitele, schvaluje rozpočet, řádnou účetní závěrku a výroční zprávu Ústavu.

ředitel: MUDr. Iva Macová

členové správní rady:  

MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Mgr. Pavla Kopečková Přikrylová

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.

Hlavní činnosti organizace

Stěžejní činností ústavu je pořádání kurzů komunikace, etického poradenství a právní jistoty v paliativní péči. Kurzy jsou akreditované u ČLK, jsou organizovány pro nemocnice, hospice i nestátní zdravotnická zařízení. Účastníci jsou vítáni z řad lékařů, zdravotních sester, psychologů, sociálních pracovníků, kaplanů, studentů lékařství a dalších profesí. Nabízíme i mentoring při zavádění nebo stabilizaci nových paliativních týmů ve zdravotnických zařízeních.

Druhou stěžejní činností je vydávání časopisu Paliativní medicína. V roce 2020 ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny a Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně vzniklo nulté číslo časopisu Paliativní medicína, který od roku 2021 vychází pravidelně jako čtvrtletník. Časopis Paliativní medicína reflektuje multidisciplinární přístup v paliativní péči a je koncipován tak, aby byl přínosem jak pro ty, kteří pracují v klinické praxi, tak pro ty, kteří studují nebo se věnují výuce a výzkumu.

 

Dokumenty organizace