Mgr. Jitka Strížová

Smysl své práce v paliativním týmu spatřuji v pomáhání z lidské stránky. Navíc mi poskytuje i rozšíření obzorů v sociální oblasti, v domácí a hospicové péči, v možnostech získání a využití kompenzačních pomůcek. Nabízí mi také možnost věnovat se ještě jinému smysluplnému oboru činnosti vedle práce sestry na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a předcházet tak osobnímu 'vyhoření'.“

Po maturitě na střední zdravotnické škole v Praze nejprve pracovala jako sestra u lůžka v IKEM na oddělení resuscitačním a trasplantačním a v FNKV na chirurgii JIP. Od roku 2007 dosud je sestrou intenzivní péče na oddělení RES II Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN – v současnosti zde zastává pozici staniční sestry. V letech 2008-2011 vystudovala bakalářský obor ošetřovatelství na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžběty v Bratislavě, v roce 2016 zde ukončila návazné magisterské studium. Ve své praxi se věnovala také lektorské činnosti pro Český červený kříž.

Absolvovala mimo jiné základní kurz paliativní a hospicové péče ELNEC, kurzy ošetřovatelské péče pro dospělé, základů reflexní terapie a měkkých technik, masérství, základní kurz bazální stimulace v ošetřovatelské péči, kurz EKG pro sestry JIP a specializační vzdělávací program Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči.

V roce 2015 byla jedním z koordinátorů projektu ODDICUS, v němž se věnovala především sběru dat. Vyučovala ve školicím centru pro krizovou intervenci. Aktivní členkou týmu Centra podpůrné a paliativní péče je od února 2017, účastní se lékařských konzilií, v nepřítomnosti lékařů je k dispozici jako služba na telefonu.

*20356